Swyddog Digwyddiadau

Diben y rôl hon yw datblygu, rheoli a gweithredu calendr digwyddiadau ar gyfer Plant yng Nghymru, sy’n cyflwyno digwyddiadau er mwyn ennyn diddordeb ein haelodau, yn ogystal â chefnogi cyflwyno digwyddiadau i’n gwirfoddolwyr ifanc.

Children in Wales
Dyddiad cau: Ebrill 15, 2024

Crynodeb:

Diben y rôl hon yw datblygu, rheoli a gweithredu calendr digwyddiadau ar gyfer Plant yng Nghymru, sy’n cyflwyno digwyddiadau er mwyn ennyn diddordeb ein haelodau, yn ogystal â chefnogi cyflwyno digwyddiadau i’n gwirfoddolwyr ifanc.

Amdanom Ni:

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.  Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac eraill yng Nghymru i sicrhau lle blaenllaw i hawliau plant mewn polisïau a phenderfyniadau.  I wneud hyn, rydyn ni’n canolbwyntio ar sicrhau bod llais gan blant a phobl ifanc yng Nghymru, rydyn ni’n brwydro dros wasanaethau teg a chynaliadwy, yn eiriol dros newid polisïau yng Nghymru ac yn cysylltu ac yn cynrychioli’r gwaith sy’n cael ei wneud gan ein haelodau.

Mae ein haelodau’n cynnwys unigolion a sefydliadau o’r sectorau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol. Rydyn ni hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc ar nifer o brosiectau ac yn ddiweddar rydyn ni wedi cychwyn aelodaeth benodol ar gyfer ein cynulleidfa iau.

Darganfod mwy amdanom ni here

Rôl y Swydd:

Byddwch yn gweithio yn y Tîm Cyfathrebu ac Aelodaeth ac yn cydweithio’n agos ag eraill ar draws y sefydliad, gan gynnwys ein hadrannau Cymru Ifanc a Hyfforddiant, i gydlynu a threfnu amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Byddwch yn ein helpu i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau newydd fydd yn dod â’n haelodau at ei gilydd, yn ogystal â goruchwylio cyflwyno digwyddiadau craidd sydd eisoes yn bodoli, fel Gŵyl Flynyddol Cymru Ifanc a’n CCB. Bydd rôl i chi hefyd mewn digwyddiadau a amserlennwyd fel hyfforddiant ar-lein ac wyneb yn wyneb, a byddwch yn cefnogi datblygiad presennol mewn digwyddiadau cenedlaethol sy’n cysylltu â’n hamcanion strategol a’n cenhadaeth.

Byddwch yn cydweithio’n agos ag eraill ar draws y sefydliad, yn ogystal â chyflenwyr allanol a phartneriaid, gan ddarparu cymorth gweinyddol a derbyn cyfrifoldeb penodol am gynnal ein digwyddiadau’n hwylus a’u cyflwyno’n llwyddiannus.

Mae’r rôl hon yn galw am y gallu i reoli cyllidebau, logisteg a threfniadau fydd yn sicrhau bod y rhaglen ddigwyddiadau yn cael ei chynnal yn hwylus ac yn broffesiynol ar hyd y flwyddyn. Mae’r gallu i fod yn hyblyg yng nghyswllt digwyddiadau, bod yn bresennol ynddynt, ac ar gael yn union wedi’r digwyddiadau ar gyfer unrhyw weithgareddau sy’n dilyn (e.e. dadfriffio, cyswllt â’r lleoliad ynghylch casglu nwyddau), yn hanfodol, ac rydym yn gweithredu system amser o’r gwaith yn lle oriau a weithiwyd, fel bod modd hawlio unrhyw oramser yn ôl yn ddiweddarach.

Pecyn ymgeisio

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Caerdydd – gweithio Ystwyth o’ch cartref neu yn y swyddfa gyda chyfarfodydd misol o leiaf wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd.

Oriau Gwaith: 28 awr yr wythnos

Cyflog: £33,864 y flwyddyn pro rata

Cytundeb: Parhol

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 9AM ddydd Llun 15 Ebrill 2024

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun 22 Ebrill 2024

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:

Os oes gennych chi broblem yn cyrchu’r ddolen uchod e-bostiwch bev@charityjobfinder.co.uk

 cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00