Crynodeb:

Ein huchelgais yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i bobl newydd sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Amdanom Ni:

Sally Holland  yw Comisiynydd Plant Cymru; mae hi wedi llenwi’r rôl yma ers Ebrill 2015.

Pwrpas ei swydd yw dweud wrth eraill am bwysigrwydd hawliau plant, ac i edrych ar sut mae penderfyniadau cyrff cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, yn effeithio ar hawliau plant.

Mae ganddi hi dîm sy’n gweithio gyda hi er mwyn cyflawni hyn.

I ddysgu mwy am Sally a’i gwaith, darllenwch y dudalen hon.

Beth yw rôl y Comisiynydd Plant?

 • Cefnogi plant a phobl ifanc i ddysgu am eu hawliau. Mae nhw’n cael eu hamlinellu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (yr UNCRC)
 • Gwrando ar blant a phobl ifanc i ddarganfod beth sy’n bwysig iddyn nhw
 • Cynghori plant, pobl ifanc a’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw os rydyn nhw’n meddwl bod nhw wedi cael eu trin yn annheg
 • Dylanwadu ar y llywodraeth a chyrff eraill sy’n dweud eu bod nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan wneud yn siwr eu bod nhw’n gwneud newidiadau positif
 • Codi llais dros blant a phobl ifanc yn genedlaethol ar faterion pwysig

Mae’r Comisiynydd Plant yn gweithio dros bob plentyn yng Nghymru sydd:

 • Lan at 18
 • Lan at 21 os ydyn nhw wedi bod mewn gofal
 • Lan at 25 os ydyn nhw wedi bod mewn gofal a dal mewn addysg

Beth yw pwerau’r Comisiynydd?

Mae’r ddogfen hon yn esbonio ein pwerau, a sut rydyn ni wedi eu defnyddio i wneud newidiadau positif i blant a phobl ifanc ers cael ein sefydlu yn 2001.

Rôl y Swydd:

Fel Ymgynghorydd Polisi, byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant plant, pobl ifanc a theuluoedd ar lefel genedlaethol a lleol, gan roi sylw i bersbectif plant a phobl ifanc.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

 • dealltwriaeth fanwl o faterion polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc
 • gwybodaeth am effaith swyddogaethau cyrff cyhoeddus, gwirfoddol ac elusennol ar eu hawliau a’u lles
 • y gallu i goladu a dehongli data a defnyddio eich sgiliau dylanwadu cryf i weithio gyda rhanddeiliaid i gyflawni newid i blant a phobl ifanc

Gwybodaeth Ychwanegol:

* Rydym yn recriwtio hyd at 2 swydd gyfwerth ag amser llawn. Rydym yn agored i geisiadau am gytundebau amser llawn a rhan amser.

Bydd yr holl swyddi’n gweithio o’n Swyddfa yn Llansamlet, Abertawe; fodd bynnag, gan fod cylch gorchwyl Cymru Gyfan i’r sefydliad, bydd rhai gofynion hefyd o ran teithio ledled Cymru.

Gallwn ni eich cefnogi i weithio eich oriau’n hyblyg er mwyn cynnal cydbwysedd gwaith a bywyd gwych ac i gyd-fynd â gofynion adegau brig ein calendr o ddigwyddiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd: ganol nos ddydd Sul 6 Ionawr 2019 a chynhelir y cyfweliadau yn ein swyddfa yn Abertawe ar 18 Ionawr 2019.

Sut i Wneud Cais:

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, ffoniwch Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus ar gyfer swyddi Polisi ar 01792 765600.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i’n tudalen recriwtio: http://www.complantcymru.org.uk/cy/recriwtio/.