Older People’s Commissioner for Wales / Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Coronavirus Information Hub

We know that many older people and their families are deeply concerned about the impact that the coronavirus and the restrictions in place is  having on their lives, and want to do all they can to keep well and stay safe during this difficult and uncertain time.

That’s why we have created this hub, to connect older people and their families to the latest useful information, advice and guidance about what you need to do, where you can go for help and how you can stay connected. Scroll down this page, or use the links below to jump to a specific section. 

INFORMATION, ADVICE AND GUIDANCE

TIPS FOR HEALTH AND WELL-BEING

INFORMATION FOR PROFESSIONALS


Contacting Us

In line with official guidance the Commissioner’s team are now all working from home, but you can still contact our Casework Team if you have a problem and need help and support.

Call us on 03442 640 670 and leave a message with your contact details. Someone will get back to you as soon as possible. Alternatively, click here to contact the team via email.


Information, advice and guidance

Public Health Wales

The latest information about coronavirus, and a range of helpful guidance and resources.

CLICK HERE TO VISIT PUBLIC HEALTH WALES

Welsh Government

The latest health advice, including information about self-isolation.

CLICK HERE TO VISIT WELSH GOVERNMENT

NHS 111

If you are concerned that you may have coronavirus symptoms, visit NHS 111’s online symptom checker.

CLICK HERE TO VISIT NHS 111

Local Authorities

Latest information from local authorities, including information about council services

Anglesey Blaenau Gwent
Bridgend Caerphilly
Cardiff Carmarthenshire
Ceredigion Conwy
Denbighshire Flintshire
Gwynedd Merthyr Tydfil
Monmouthshire Neath Port Talbot
Newport Pembrokeshire
Powys Rhondda Cynon Taf
Swansea Torfaen
Vale of Glamorgan Wrexham

For further information please visit www.olderpeoplewales.com/en/coronavirus.aspx

Hyb Gwybodaeth am y Coronafeirws

Gwyddom fod llawer o bobl hŷn a’u teuluoedd yn poeni’n fawr am y ffordd mae’r coronafeirws a’r cyfyngiadau sydd ar waith yn effeithio ar eu bywydau, a’u bod eisiau gwneud popeth posib i aros yn iach ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn.

Dyna pam rydym wedi creu’r hyb yma, i sicrhau bod pobl hŷn a’u teuluoedd yn gallu cael gafael ar y canllawiau, y cyngor a’r wybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf ynghylch beth mae angen i chi ei wneud, ble gallwch chi gael cymorth, a sut gallwch chi gadw mewn cysylltiad.

GWYBODAETH A CHYNGOR

AWGRYMIADAU IECHYD A LLES


Cysylltu â ni

Yn unol â’r canllawiau swyddogol, mae tîm y Comisiynydd i gyd yn gweithio o’u cartrefi erbyn hyn, ond fe allwch chi gysylltu â’n Tîm Gwaith Achos os oes gennych chi broblem a bod angen help a chefnogaeth arnoch chi.

Ffoniwch ni ar 03442 640 670, a gadewch neges gyda’ch manylion cyswllt. Bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib. Neu, cliciwch yma i gysylltu â’r tîm dros e-bost.


Gwybodaeth a chyngor

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws, a phob math o adnoddau a chanllawiau defnyddiol.

CLICIWCH YMA I FYND I WEFAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Llywodraeth Cymru

Y cyngor diweddaraf am faterion iechyd, gan gynnwys gwybodaeth am ynysu’ch hun.

CLICIWCH YMA I FYND I WEFAN LLYWODRAETH CYMRU

NHS 111

Os ydych chi’n poeni bod gennych chi symptomau’r coronafeirws, ewch i wefan NHS 111 i ddefnyddio’r adnodd gwirio symptomau ar-lein.

CLICIWCH YMA I FYND I WEFAN NHS 111

Awdurdodau lleol

Abertawe Blaenau Gwent
Bro Morgannwg Caerdydd
Caerphilly Casnewydd
Castell-nedd Port Talbot Ceredigion
Conwy Gwynedd
Merthyr Tudful Pen y bont ar Ogwr
Powys Rhondda Cynon Taf
Sir y Ddinbych Sir y Fflint
Sir Fynwy Sir Gâr
Sir Penfro Torfaen
Wrecsam Ynys Môn

Am wybodaeth bellach ewch i www.olderpeoplewales.com/cy/coronavirus.aspx

More to explorer

contact us.

We are here to help answer your questions, contact us using the form below.