Adferiad Recovery: A new era in delivering recovery services across Wales!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

As from April 1st 2021 Hafal joined with Welsh charities Adferiad Recovery, CAIS and the Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction to become Adferiad Recovery.

From 1 April 2021 we will operate as a single organisation with one Board of Trustees and unified management.

New Board:  The new Board is now established, comprising Trustees from the organisations; the Board has met already and will take formal control from 1 April.
New Chief Executive:  We are pleased to announce that Alun Thomas, the current Chief Executive of Hafal, has been appointed as the first Chief Executive of Adferiad Recovery.  Karen Ozzati (WCADA CEO) will continue to work as part of the joint Executive team.  Clive Wolfendale (CAIS CEO) will take up a position on the new Board.

How will the merger affect clients?

We are confident that the merger process will not affect the delivery of our services.  We have a comprehensive plan which is not being rushed and continuing to deliver our services to the highest standards remains our top priority.

We are also confident that in the medium­ to ­long term there will be major benefits from the merger for service users: people with complex and co­occurring problems, in particular, will really benefit from the new organisation’s combined expertise.

How will the merger affect staff?

Our services are largely complementary, not duplicating.  While there might be some “joining up” of services over time, we would not expect that process to reduce numbers of staff.

In accordance with TUPE rules we are consulting and working with staff and their representatives on the formal transfer of employment and how we may integrate staff into the new organisation ­ but we are of course protecting staff terms and conditions of employment in line with TUPE.

Any further integration steps after the merger will also of course be subject to discussion with staff and their representatives, and, importantly, we are confident that there will be clear benefits from the merger for staff of the current organisations, through increased security and wider opportunities.

How will this affect partners and funders?

We contacted partners and funders well ahead of formal merger to keep them fully informed, answer any questions, and offer reassurance.

We will work closely with funders and partners to address any legal matters arising from the merger in relation to contracts etc. and will shortly send further correspondence to clarify the contractual arrangements post April1st.

We share with our partners and funders the aim of ensuring that clients continue to receive a consistent service during the merger process and we are confident that we are achieving this.

We will keep you informed about progress, but if you have any questions please contact us.

Clive Wolfendale Chief Executive CAIS clive.wolfendale@cais.co.uk

Alun Thomas Chief Executive Hafal alun.thomas@hafal.org

Karen Ozzati Chief Executive WCADA karenozzati@wcada.org

Adferiad Recovery: Cyfnod newydd yn darparu gwasanaethau adferiad ar draws Cymru!

O Ebrill 1af 2021 ymunodd Hafal ag elusennau Cymru Adferiad Recovery, CAIS a Canolfan Cymraeg am Weithredu ar Ddibyniaeth i ddod yn Adferiad Recovery.

Ar 1af Ebrill 2021, ac o’r pwynt hwn, byddwn yn gweithredu fel un mudiad gydag un Bwrdd o Ymddiriedolwyr ac un strwythur reoli.

Bwrdd Newydd:  Mae’r Bwrdd newydd nawr wedi ei sefydlu, ac yn cynnwys Ymddiriedolwyr o’r mudiadau sydd yn uno; mae’r Bwrdd hefyd wedi cwrdd yn barod a bydd yn cymryd rheolaeth yn ffurfiol o’r 1af Ebrill.
Prif Weithredwr newydd:  Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Alun Thomas, sef Prif Weithredwr Hafal ar hyn o bryd, wedi ei apwyntio fel Prif Weithredwr Adferiad Recovery.  Bydd Karen Ozzati (Prif Weithredwr WCADA) yn parhau i weithio fel rhan o’r uwch Dîm Gweithredol cyfun.  Bydd Clive Wolfendale (Prif Weithredwr CAIS) yn dechrau rôl ar y Bwrdd newydd.

Sut fydd yr uno yn effeithio ar ein cleientiaid?

Rydym yn hyderus na fydd y broses o uno yn effeithio ar y modd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau. Mae cynllun cynhwysfawr gennym ac nid ydym yn rhuthro, a’n prif flaenoriaeth yw parhau i ddarparu ein gwasanaethau i’r safon uchaf.

Rydym hefyd yn hyderus y bydd yna fanteision sylweddol yn deillio o’r broses hon i ddefnyddwyr gwasanaeth yn y tymor canolig i’r tymor hir: bydd pobl sydd â phroblemau cymhleth ac sy’n cyd ddigwydd, yn elwa’n benodol o arbenigedd cyfun y mudiad newydd.

Sut fydd yr uno yn effeithio ar staff?

Mae ein gwasanaethau ar y cyfan yn cyfoethogi ei gilydd ac nid oes yna ddyblygu. Tra y bydd angen “cyd gysylltu” rhai gwasanaethau dros yma, nid ydym yn disgwyl y bydd hyn yn arwain at leihau’r nifer o staff.

Yn unol gyda’r rheolau TUPE, rydym yn ymgynghori ac y gweithio gyda staff a’u cynrychiolwyr ar drosglwyddo cyflogaeth yn ffurfiol a sut i integreiddio staff i mewn i’r mudiad newydd – ond rydym yn diogelu telerau ac amodau staff wrth gwrs yn unol gyda TUPE.

Bydd unrhyw integreiddio pellach ar ôl i ni uno hefyd yn amodol ar drafodaethau gyda staff a’u cynrychiolwyr, ac yn fwy pwysig, rydym yn hyderus y bydda yna fanteision clir i staff y mudiadau gwahanol yn deillio o’r broses o uno, drwy gyfrwng mwy o sicrwydd a chyfloed ehangach o ran swyddi.

Sut fydd hyn yn effeithio ar bartneriaid a chyllidwyr?

Roeddem wedi cysylltu gyda phartneriaid a chyllidwyr cyn uno’n swyddogol er mwyn rhoi gwybod iddynt, ateb unrhyw gwestiynau a chynnig sicrwydd.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chyllidwyr a phartneriaid er mwyn mynd i’r afael gydag unrhyw faterion cyfreithiol sydd yn deillio o’r broses o uno a’n ymwneud gyda chontractau ayyb a byddwn yn danfon gohebiaeth bellach er mwyn egluro’r trefniadau cytundebol ar ôl 1af Ebrill.

Rydym yn rhannu’r nod gyda’n partneriaid a’n cyllidwyr wrth geisio sicrhau bod cleientiaid dal yn parhau i dderbyn gwasanaeth cyson yn ystod y broses hon o uno ac rydym yn hyderus y byddwn yn cyflawni hyn.

Byddwn yn ein hysbysu o’r cynnydd sydd yn cael ei wneud, ond oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.

Clive Wolfendale Prif Weithredwr CAIS clive.wolfendale@cais.co.uk

Alun Thomas Prif Weithredwr Hafal alun.thomas@hafal.org

Karen Ozzati Prif Weithredwr WCADA karenozzati@wcada.org

More to explorer

contact us.

We are here to help answer your questions, contact us using the form below.