Swyddog Paratoi x 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ydych chi eisiau atal digartrefedd ymysg pobl ifanc?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal?

Ydych chi eisiau bod yn rhan o elusen sy’n tyfu’n gyflym?

Mae Voices From Care Cymru yn cynrychioli barn, hawliau a phrofiadau plant a phobl ifanc yng Nghymru sydd yn derbyn gofal neu sydd wedi derbyn gofal. Ein nod yw sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac yn llunio polisi yng Nghymru.

Mae Voices From Care Cymru am recriwtio i’r swydd wag isod:

Swyddog Paratoi x 2 (Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin)

Oriau: Amser llawn 35 awr

Cyflog: £19,285 y flwyddyn

Hyd: Cyfnod Penodol tan fis Mawrth 2020 (posibilrwydd o estyniad)

Gweithio o swyddfa, yng Nghaerdydd a Bangor

Pwrpas y swydd

Bydd y swyddi yn darparu cymorth i bobl ifanc i bontio’n ddiogel o ofal.

Caiff prosiect Paratoi ei roi ar waith yn ardaloedd 3 awdurdod lleol yng Nghymru – Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a RhCT – i helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Bydd yn darparu model cymorth tair haen i’r bobl ifanc hynny sy’n pontio o ofal; cymorth unigol, cymorth gan gymheiriaid, cymorth yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys

• Hwyluso cymorth cofleidiol yn y gymuned

• Cynyddu gwybodaeth pobl ifanc am eu hawliau wrth gynllunio ar gyfer gadael gofal, yn cynnwys cynyddu’u sgiliau ariannol

• Darparu cymorth a hyfforddiant i’w galluogi i fyw yn annibynnol

• Sefydlu amgylchiadau cyflogaeth ac addysg, a chydweithio i ddatblygu cynllun i sicrhau nad yw pontio o ofal yn tarfu ar waith, hyfforddiant a/neu addysg

Byddem yn croesawu secondiadau

Rydym yn annog ymgeiswyr sydd â phrofiad personol o’r system gofal.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dydd Sul 15fed Medi

cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00