Crynodeb:

Mae tlodi tanwydd a chartrefi oer yn effeithio ar filoedd lawer o ddeiliaid tai yng Nghymru.  Mae 70+ Cymru, a ariennir gan Cynllun Gwneud Iawn am ynni, yn gweithio gyda phobl hŷn sy’n berchen-feddianwyr neu’n rentwyr preifat.  Mae gennym ddwy rôl newydd, un yn cwmpasu Gogledd Ddwyrain Cymru ac un yn cwmpasu Gogledd Orllewin Cymru.

Amdanom Ni:

Rydym yn darparu gwasanaeth ‘holistig’ sy’n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i’r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwyster.

Rôl y Swydd:

Byddwch yn cael eich cyflogi gan asiantaeth Gofal a Thrwsio a byddwch yn gweithio yn eich rhanbarth i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a gwella cynhesrwydd a lles pobl hŷn yng Nghymru.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o brosiect ledled Cymru i leihau tlodi tanwydd a chynyddu effeithlonrwydd ynni cartref i berchnogion tai 70+ oed.

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r anawsterau mae pobl hŷn yn eu hwynebu a diddordeb mewn effeithlonrwydd ynni yn y cartref.  Byddwch yn defnyddio eich sgiliau rhyngbersonol i wella bywydau pobl hŷn a byddwch yn cael cyfle i ddangos eich ymrwymiad i wneud gwahaniaeth.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn rhoi cyngor a chymorth cynhwysfawr, arbenigol i bobl hŷn sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o wneud hynny.  Fel rhan o’n tîm 70+ Cymru, cewch eich hyfforddi a’ch cefnogi i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau presennol ynghylch tlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni yng Nghymru.

Mae’r rôl hon yn cynnwys ymweld â’r cartref, gwaith achos, asesiadau ynni domestig (gyda rhywfaint o ddefnydd mewnol o ysgolion), cysylltu â sefydliadau lleol a mentrau tlodi tanwydd ehangach ledled Cymru.  Byddwch yn hyrwyddo’r achos tlodi tanwydd gyda rhanddeiliaid lleol a rhanbarthol ac yn gwneud cyfraniad allweddol i lwyddiant prosiect a thîm 70+ Cymru a’r mudiad Gofal a Thrwsio yn genedlaethol.

Cymerwch gip ar y fideo isod am weithio fel Swyddog Ynni Cartref yn Care & Repair Cymru:

Dyddiau Agored Rhithiol, Chwyddo, Dydd Mawrth 20fed Gorffennaf am 17:15 i 18:00 a dydd Llun 2 Awst 12:15 – 13:00. Ar gyfer cyswllt Zoom cysylltwch â jo.harry@careandrepair.org.uk neu 07375 205005

Gwybodaeth Ychwanegol:

Swydd 1 Gogledd Orllewin Cymru:  Tymor penodol tan Awst 2022.  Cyflog: £14, 937 gwirioneddol (£24,895 pro rata) Oriau: 21 awr / 3 diwrnod yr wythnos

Swydd 2 Gogledd Ddwyrain Cymru: Tymor penodol tan Awst 2022, estyniad posibl hyd at fis Tachwedd 2022.  Cyflog: £15,500 gwirioneddol (£25,833 pro rata)
Oriau: 22.5 awr / 3 diwrnod yr wythnos (dewisiadau gweithio hyblyg)

Lleoliad Swydd Gogledd-orllewin Cymru:  Gweithio gartref i ddechrau gyda theithio ledled Gogledd-orllewin Cymru

Lleoliad Swydd Gogledd-ddwyrain Cymru:  Gweithio cyfunol rhwng y cartref a’r swyddfa gyda theithio ledled Gogledd Ddwyrain Cymru

Sut i Wneud Cais:

I ofyn am Becyn Swyddi, cysylltwch â Louise Parry louise.parry@careandrepair.org.uk gan nodi pa swydd rydych chi’n gwneud cais amdani neu cliciwch y ddolen ganlynol www.careandrepair.org.uk/cy/amdanom-ni/jobs

I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Jo Harry jo.harry@careandrepaircymru neu 07375 205005

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Awst 2021