Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Polisi

A ydych chi’n rhywun sy’n angerddol am gyflawni canlyniadau cadarnhaol ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad at eu hawliau? Rydym am recriwtio Swyddog Polisi (Parhaol) i ymuno â thîm Polisi a Materion Cyhoeddus y Comisiynydd.
Comisiynydd Plant Cymru
Dyddiad cau: Gorffennaf 18, 2022 yn 17.00
Policy Officer

Crynodeb:

A ydych chi’n rhywun sy’n angerddol am gyflawni canlyniadau cadarnhaol ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad at eu hawliau?

Rydym am recriwtio Swyddog Polisi (Parhaol) i ymuno â thîm Polisi a Materion Cyhoeddus y Comisiynydd.

Amdanom Ni:

Swyddog Polisi

Ein huchelgais yw Cymru lle caiff pob plentyn a pherson ifanc gyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Mae pawb sy’n gweithio i’r Comisiynydd wedi ymrwymo i weithio i ddileu hiliaeth a gormes ledled cymdeithas fel rhan o’n hymrwymiad hollgynhwysol i hybu hawliau dynol, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad.

Beth byddwch chi’n ei wneud?

Dadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant plant, pobl ifanc a theuluoedd ar lefel leol a chenedlaethol, gan roi sylw i bersbectif plant a phobl ifanc

Byddwch hefyd yn gyfrifol am feysydd gwaith penodol sy’n ymwneud â themâu polisi, gan ymateb i ymgyngoriadau’r llywodraeth a hybu hawliau plant yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Pa sgiliau a phrofiad bydd arnoch chi eu hangen ar gyfer y rôl hon?

Rydyn ni’n chwilio am rywun fydd yn ennyn hyder ystod eang o randdeiliaid, o blant a phobl ifanc i lunwyr penderfyniadau ar y lefel uchaf.

Bydden ni’n hoffi bod gennych chi ddealltwriaeth fanwl o faterion polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc ac effaith swyddogaethau cyrff cyhoeddus, gwirfoddol ac elusennol ar eu hawliau a’u lles.Bydd angen i chi ddangos eich bod yn gallu coladu a dehongli data a defnyddio eich sgiliau dylanwadu cryf i weithio gyda rhanddeiliaid i gyflawni newid ar gyfer plant a phobl ifanc.

Bydd gennych chi lefel ddatblygedig o lythrennedd a sgiliau cyfathrebu ardderchog, sgiliau ymchwil a dadansoddi, a dealltwriaeth o strategaeth llywodraeth leol a chenedlaethol mewn perthynas â CCUHP.

Mae’r tîm polisi yn trefnu ac yn dyrannu eu gwaith yn ôl themâu polisi.

Byddai gwybodaeth gefndirol a phrofiad o gydraddoldeb hiliol, gofal iechyd neu addysg o fantais ond nid ydynt yn hanfodol.

Nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer cyflawni’r rolau penodol hyn; fodd bynnag byddai’r Gymraeg yn dod â sgil gwerthfawr i’r Tîm hwn a fyddai’n cryfhau ein gallu i ddarparu gwasanaeth dwyieithog.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, Ffoniwch 01792 765600 a byddwn yn trefnu i chi siarad â Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Parhaol

Lleoliad:  Mae ein swyddfa ym Mhort Talbot, yn agos at orsaf reilffordd y brif lein.

Opsiynau gweithio hyblyg ardderchog, gan gynnwys gweithio o adref neu gytundebau rhan-amser.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Iau 11 Awst 2022

Rydyn ni’n meithrin diwylliant yn y gweithle lle mae gwahaniaethau’n cael eu dathlu a’u gwerthfawrogi a derbynir pawb am bwy ydynt. Rydyn ni eisiau gwella’r ffordd rydyn ni’n gweld y byd fel Tîm ac rydyn ni eisiau darparu modelau rôl cryf i bob plentyn.

Byddwn yn gwarantu cyfweliad i bobl sy’n bodloni gofynion hanfodol y rôl ac sydd â phrofiad byw sy’n ein helpu i ddeall safbwyntiau pobl â nodweddion gwarchodedig nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn ein Tîm ar hyn o bryd.

Os hoffech warant o gyfweliad, nodwch hynny ar ein ffurflen gais

Mae fersiwn print bras, braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais.

Sut i Wneud Cais:

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.complantcymru.org.uk/amdanon-ni/recriwtio/swyddog-polisi

Os ydych yn cael unrhyw anhawster cyrchu’r ddolen uchod e-bostiwch jane@charityjobfinder.co.uk

Dyddiad cau:  5yp 18 Gorffennaf 2022

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00