Swyddog Mentora Gwirfoddolwyr

Cynnig cymorth sy’n canolbwyntio i helpu unigolion sydd bellaf o gyflogaeth i leoliad gwirfoddoli i wella lles, cynyddu sgiliau a gwella cyflogadwyedd.

Recriwtio tîm bach o wirfoddolwyr a fydd yn cael eu hyfforddi fel mentoriaid i gynorthwyo gwirfoddolwyr newydd a gwirfoddolwyr a fydd yn elwa o lefel uwch o gefnogaeth ar ôl i’r swydd ddod i ben.

Carmarthenshire Association of Voluntary Services
Dyddiad cau: Chwefror 1, 2024

Crynodeb:

Cynnig cymorth sy’n canolbwyntio i helpu unigolion sydd bellaf o gyflogaeth i leoliad gwirfoddoli i wella lles, cynyddu sgiliau a gwella cyflogadwyedd.

Recriwtio tîm bach o wirfoddolwyr a fydd yn cael eu hyfforddi fel mentoriaid i gynorthwyo gwirfoddolwyr newydd a gwirfoddolwyr a fydd yn elwa o lefel uwch o gefnogaeth ar ôl i’r swydd ddod i ben.

Amdanom Ni:

Cefnogi gwirfoddoli yn Sir Gâr

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVS yn cefnogi gwaith gwirfoddol yn Sir Gâr. Trwy ein cysylltiadau helaeth gyda mudiadau ledled y sir, rydyn ni’n gallu darparu gwasanaeth i unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Nod y Canolfan yw annog y defnydd o wirfoddolwyr, a chodi safonau ar gyfer gwirfoddolwyr, darparwyr gwasanaeth a defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob mudiad gwirfoddol yn Sir Gâr sy’n cofrestru gyda’r canolfan ac yn cytuno i weithio tuag at Gôd Arfer Da. Rydyn ni’n helpu mudiadau i ddatblygu polisïau, ac yn darparu gwybodaeth o’n llyfrgell helaeth o adnoddau ar bob mater yn ymwneud â rheoli gwirfoddolwyr.

Help i fudiadau gwirfoddol a chymunedol

Mae mudiadau gwirfoddol a chymunedol yn cofrestru gyda’r canolfan ac yn dweud wrthym am y llefydd gwag sydd ganddynt ar y pryd ar gyfer gwirfoddolwyr. Yna, caiff y rhain eu cyfateb at wirfoddolwyr potensial, sydd hefyd yn gorfod mynd trwy broses gofrestru i ddarganfod beth yw eu diddordebau a’u sgiliau. Rydyn ni’n cyhoeddi cylchlythyr chwarterol i ddiweddaru pob grwp sydd wedi eu cofrestru gyda ni, a chysylltiadau eraill, ynghylch y newyddion a’r materion cyfredol.

Rôl y Swydd:

Bydd hyn yn cynnwys:

  • Nodi ac ymgysylltu ag unigolion o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys ceiswyr lloches a ffoaduriaid, a fyddai’n elwa o gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddol.
  • Gwella hunanhyder, lles a’r gallu i ymgysylltu’n llawn â rôl wirfoddoli trwy gyflwyno neu gyd-ddarparu cyrsiau hyfforddi sgiliau gwirfoddoli presennol, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein.
  • Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, darparu cymorth parhaus, yn unol ag anghenion unigol, fel bod pobl yn cael eu galluogi i ddewis, gwneud cais am, a dechrau rôl wirfoddoli o’u dewis.
  • Cyfathrebu â sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, a gwirfoddolwyr presennol i nodi Gwirfoddolwyr Mentor posibl a fydd yn cael eu hyfforddi i gynorthwyo gwirfoddolwyr newydd yn ogystal â’r rhai sydd angen cymorth ychwanegol.
  • Mewn partneriaeth â’r Swyddog Hyfforddiant a Swyddogion Gwirfoddoli CAVS, datblygu hyfforddiant mentora anffurfiol ac achrededig Agored Cymru.

Gwybodaeth bellach:

Cyflog: £29,777 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 22.5 awr yr wythnos

Cytundeb: Cyfnod penodol hyd at 31.12.24

Lleoliad: CAVS, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT a gyda chymunedau ledled Sir Gâr

I wneud cais:

Dyddiad cau: 10am ar 1/2/2024

Os oes gennych unrhyw broblem lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd neu gael mynediad i’r ddolen uchod, e-bostiwch bev@charityjobfinder.co.uk cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00