Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Datblygu

Y Swyddogion Datblygu yw asiantau cyflawni lleol ein polisïau a’n strategaethau cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau.  Nhw yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd am gael cymorth, cefnogaeth neu gyllid gennym.
Cyngor Celfyddydau Cymru
Dyddiad cau: Gorffennaf 7, 2022 yn 12.00
Learning Welsh Co-ordinator

Crynodeb:

Y Swyddogion Datblygu yw asiantau cyflawni lleol ein polisïau a’n strategaethau cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau.  Nhw yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd am gael cymorth, cefnogaeth neu gyllid gennym.

Amdanom Ni:

Swyddog Datblygu

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn bodoli i gefnogi a datblygu’r Celfyddydau yng Nghymru.  Mae’n gwneud hynny er budd pobl ledled Cymru ac i hyrwyddo celf Gymraeg yn rhyngwladol.  Wedi’i sefydlu gan y Siarter Frenhinol, mae hefyd yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

Am y rôl:

Gan adrodd i Reolwr Rhaglen y Celfyddydau, Iechyd a Llesiant, bydd gan y rôl Swyddog Datblygu hon amrywiaeth o gyfrifoldebau gan gynnwys ‘pecyn’ o arbenigeddau ym maes y celfyddydau neu rai proffesiynol, cymryd rhan mewn cyfarfodydd penderfynu ar gyllid, bod yn berson cyswllt ar gyfer sefydliadau Portffolio Celfyddydau Cymru, a chefnogi maes polisi penodol (yn yr achos hwn, y gwaith Celfyddydau ac Iechyd).

Amdanoch chi:

Os ydych chi’n angerddol ynghylch y celfyddydau, gyda diddordeb mewn iechyd a llesiant, a bod gennych y gallu i reoli a gweithredu mentrau sy’n datblygu blaenoriaethau’r rhaglen, yna hwyrach taw hon yw’r rôl i chi. Bydd yn rhaid i chi rheoli a chyflawni rhaglen amrywiol o brosiectau a thasgau and gyda ffocws ar ddeilliannau a’r penderfyniad i lywio prosiectau a thasgau hyd at eu cwblhau’n ymarferol. Am ddisgrifiad manwl o’r wybodaeth, y profiad a’r nodweddion angenrheidiol, cyfeiriwch at y disgrifiad swydd.

Yr Iaith Gymraeg:

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddysgu, datblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac  i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Cyfnod penodol, hyd at 31 Mawrth 2025

Lleoliad:  Gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn). Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ffordd hybrid.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a’u croesawu’n gynnes. Croesewir ceisiadau yng Nghymraeg neu Saesneg a byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.

Bydd Cyngor y Celfyddydau yn darparu cefnogaeth i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r sefydliad, y math a all fod yn newydd neu’n anghyfarwydd i chi, fel y gallwch deimlo’ch gorau yn y gwaith. Bydd mentora neu hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu, os bydd angen.

Cyfweliadau:  Dydd Llun 25 Gorffennaf 2022

Sut i Wneud Cais:

I ymgeisio, cliciwch ar y botwm Ceisio am Swydd isod.

Dyddiad cau: 12:00pm (canol dydd) dydd Iau 7 Gorffennaf 2022

Os cewch unrhyw anhawster wrth gael mynediad i’r ddolen i wneud cais, cysylltwch â jane@charityjobfinder.co.uk

Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00