Crynodeb:

Mae’r Gwasanaeth Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr am recriwtio Swyddog Cymynroddion.  Bydd y Swyddog Cymynroddion yn cefnogi’r Brifysgol drwy godi incwm sylweddol o gymynroddion cyfyngedig ac anghyfyngedig er lles blaenoriaethau’r Brifysgol.  Bydd yn gwneud hynny drwy siarad wyneb yn wyneb â chyfranwyr posibl a chyfredol, denu cyfraniadau a rheoli eu rhoddion.

Rôl y Swydd:

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma:  Disgrifiad Swydd Swyddog Cymynroddion

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae’n swydd rhan-amser (21 awr yr wythnos) a phenagored yw hon.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais, cliciwch ar y botwm Cais am Swydd isod.

I gael sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais am y rôl hon, anfonwch ebost at Caroline Semmens, Uwch-reolwr Datblygu (Arweinyddiaeth), yn semmensc@caerdydd.ac.uk

Rhagwelir y byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar 13eg Chwefror. Cadarnhewch y gallwch ddod i’r cyfweliad yn eich cais.

Dyddiad cau:  24 Ionawr 2019