Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Cymorth Busnes

Mae WWA yn edrych i ehangu ein tîm Cymorth Busnes sy’n darparu cymorth Gweinyddol ar draws y sefydliad cyfan.
Cymorth i Ferched Cymru
Dyddiad cau: 12yp, Dydd Mercher 6 Gorffenaf 2022

Crynodeb:

Ydych chi’n rhywun sy’n mwynhau gweithio mewn rôl amrywiol sy’n gallu newid rhwng tasgau dyddiol a gwaith prosiect yn rhwydd? A ydych chi’n gallu cyfathrebu’n effeithiol ag amrywiaeth eang o gysylltiadau gan gynnwys gwirfoddolwyr, cydweithwyr ar draws ystod o dimau a chysylltiadau allanol? A oes gennych sgiliau TG a threfnu gwych y gallwch eu defnyddio i sefydlu a chynnal systemau gweinyddol, swyddfa a rhannu gwybodaeth effeithiol?

Amdanom Ni:

Swyddog Cymorth Busnes

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Rôl y Swydd:

A ydych chi’n gallu meddwl yn feirniadol a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ansawdd cyflwyno hyfforddiant, er mwyn cynnal y safonau uchel sy’n ofynnol ar gyfer ein rhaglenni hyfforddi?

A oes gennych sylw rhagorol i fanylion, profiad o weithio yn unol â systemau ansawdd a gweithio gyda chyrff dyfarnu?

Gan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Hyfforddiant byddwch yn sicrhau bod ein haseswyr wedi’u hyfforddi’n briodol ac wedi’u briffio’n llawn i allu cyflawni eu rolau’n effeithiol a chynnal arfer rhagorol.

Bydd rolau’r Hyfforddwr VAWDASV a’r IQA yn cael adnoddau i weithio gartref o bell neu o un o’n swyddfeydd yn ôl yr angen a byddant yn rhan o’n tîm hyfforddi sefydledig, gan ddarparu hyfforddiant i’r sector trais yn erbyn menywod arbenigol, y sector cyhoeddus, gweithwyr proffesiynol, y sector preifat. cwmnïau ac unigolion, ar-lein ac yn bersonol.

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

• 1 x llawn amser 37.5 awr yr wythnos
• 1 x rhan amser 22.5 awr yr wythnos

Lleoliad:  Gweithio hyblyg ar gael, yn amodol ar bresenoldeb rheolaidd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae’r swyddi yma yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned – bydd ymgeiswyr o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig eraill a phobl ag anabledd sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol yn sicr o gael cyfweliad.

Dyddiad Cyfweliad:  Dydd lau 14 Gorffennaf 2022

Sut i Wneud Cais:

Eisiau gwybod mwy?  Croeso i chi cysylltu ni I trafod yr cyfle mwy:

Lawrlwytho pecyn swydd yma www.welshwomensaid.org.uk/cy/gweithiwchhefoni-2

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster wrth lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad neu gael mynediad i’r ddolen uchod e-bostiwch jane@charityjobfinder.co.uk

E-bost recruitment@welshwomensaid.org.uk  Ffoniwch ni ar 02920 541551

Rhif elusen gofrestredig:  1140962cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00