Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Cyfranogiad

Rydym am recriwtio Swyddog Cyfranogiad (cyfnod penodol am o leiaf 6 mis hyd at uchafswm o 12 mis).

Comisiynydd Plant Cymru
Dyddiad cau: Awst 18, 2022 yn 12.00
Participation Officer

Crynodeb:

Rydym am recriwtio Swyddog Cyfranogiad (cyfnod penodol am o leiaf 6 mis hyd at uchafswm o 12 mis).

Amdanom Ni:

Swyddog Cyfranogiad

Ein huchelgais yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i bobl newydd sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Beth byddwch chi’n ei wneud?

Fel Swyddog Cyfranogiad, byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad Strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

  • gwybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc,
  • y gallu i ddangos gwybodaeth a phrofiad o ddulliau cyfathrebu a chyfranogi
  • digonedd o allu creadigol ac arloesedd, yn arbennig wrth ymateb i anghenion cyfathrebu plant a phobl ifanc.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Cyfnod penodol

Lleoliad:  Mae ein swyddfeydd wedi’u lleoli mewn swyddfa fodern ddisglair ym Mhort Talbot, yn agos at orsaf drenau’r brif reilffordd

Mae gennym gylch gwaith Cymru Gyfan felly mae rhywfaint o ofyniad i deithio ledled Cymru.

Rydym yn agored i archwilio secondiad gan eich Cyflogwr presennol neu weithio rhan amser.

Gallwn ni eich cefnogi i weithio eich oriau’n hyblyg er mwyn cynnal cydbwysedd gwaith a bywyd gwych ac i gyd-fynd â gofynion adegau brig ein calendr o ddigwyddiadau, a bydd gwaith achlysurol gyda’r hwyr, ar y penwythnos neu adeg gwyliau cyhoeddus.

Sut i Wneud Cais:

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.complantcymru.org.uk/amdanon-ni/recriwtio/swyddog-cyfranogiad-swydd-wag

Os ydych yn cael unrhyw anhawster cyrchu’r ddolen uchod e-bostiwch jane@charityjobfinder.co.uk

Dyddiad cau:  9yb ddydd Iau 18 Awst 2022 a chynhelir y cyfweliadau ar 26 Awst 2022.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am unrhyw un o’r cyfleoedd hyn, cysylltwch ag Andy Wallsgrove, Pennaeth Ymarfer ar 01792 765600.

Rydyn ni’n meithrin diwylliant yn y gweithle lle mae gwahaniaethau’n cael eu dathlu a’u gwerthfawrogi a derbynir pawb am bwy ydynt. Rydyn ni eisiau gwella’r ffordd rydyn ni’n gweld y byd fel Tîm ac rydyn ni eisiau darparu modelau rôl cryf i bob plentyn.

Byddwn yn gwarantu cyfweliad i bobl sy’n bodloni gofynion hanfodol y rôl ac sydd â phrofiad byw sy’n ein helpu i ddeall safbwyntiau pobl â nodweddion gwarchodedig nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn ein Tîm ar hyn o bryd.

Bydd y person a benodir i’r rôl hon yn gweithio gyda phobl ifanc o gymunedau ethnig amrywiol a byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan unigolion o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Os hoffech warant o gyfweliad, nodwch hynny ar ein ffurflen gais.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ymroddedig i sicrhau triniaeth o’r un safon uchel i ymgeiswyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith.cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00