Canfod Swyddi Elusennol

Rheolwr Cyllid

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyllid cymwysedig ac uchel ei gymhelliant i ddarparu arweinyddiaeth ariannol ar gyfer twf AAT a’i ymateb strategol i’r cynnydd yn y galw am waith y sefydliad. Mae’r swydd newydd yn hanfodol ar gyfer cryfhau ein swyddogaethau adrodd a’n systemau cyllid mewnol.
Awel Aman Tawe
Dyddiad cau: Gorffennaf 10, 2022
Finance Manager

Crynodeb:

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyllid cymwysedig ac uchel ei gymhelliant i ddarparu arweinyddiaeth ariannol ar gyfer twf AAT a’i ymateb strategol i’r cynnydd yn y galw am waith y sefydliad. Mae’r swydd newydd yn hanfodol ar gyfer cryfhau ein swyddogaethau adrodd a’n systemau cyllid mewnol.

Cefndir Awel Aman Tawe:

Rheolwr Cyllid

Mae Awel Aman Tawe (AAT) yn elusen gofrestredig â rhaglen waith sy’n cefnogi adfywio carbon isel.

Mae AAT yn gweithio ar nifer o brosiectau, yn cynnwys ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, y celfyddydau ac addysg. Mae wedi datblygu dau gwmni cydweithredol, ac wedi codi dros £15m i’w cynnal drwy gyfranddaliadau cymunedol a chyllid banc. Mae AAT yn darparu rheolaeth a gweinyddiaeth i’r ddau:

– Awel Co-op /Awel y Gwrhyd CBC, sy’n berchen ar gynllun gwynt dau dyrbin 4.7MW ar Fynydd y Gwrhyd uwchlaw Pontardawe www.awel.coop

– Egni Co-op sy’n berchen ar 4.3MWp o solar PV ar doeon ar ysgolion, busnesau, ac adeiladau cymunedol ar draws Cymru. Egni yw’r cwmni cydweithredol solar ar doeon mwyaf yn y DU www.egni.coop

– Ar hyn o bryd, mae AAT hefyd yn datblygu Hwb y Gors – canolfan addysg, menter a’r celfyddydau di-garbon newydd yn hen ysgol gynradd Cwm-gors.

Mae tîm AAT yn tyfu – mae’n cynnwys 4 aelod staff amser llawn a 5 rhan amser.

Rôl y Swydd:

Bydd yr ymgeisydd dewisol yn ymrwymedig i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac yn bwrw ati ar unwaith i gefnogi’r Elusen a’i dau gwmni cydweithredol: ei fferm wynt 4.7MW, Awel www.awel.coop ac Egni, sydd â’r portffolio solar ar doeon mwyaf yn y DU yn barod www.egni.coop

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  I gychwyn, cyflogir y person ar gontract tair blynedd gan Awel Aman Tawe (AAT), gyda’r nod o barhau yn amodol ar adolygiad ariannol

Gweithle:  Mae gan AAT swyddfa yng Nghwmllynfell, ond bydd y staff swyddfa yn symud i’n datblygiad Hwb y Gors newydd yng Nghwm-gors gydag amser. Rydym yn cefnogi gweithio gartref fel y bo’n briodol.

*Oriau Gweithio:  3-5 diwrnod yr wythnos (37.5 awr yr wythnos pro rata), oriau swyddfa safonol yn bennaf – rydym yn fodlon bod yn hyblyg o ran trefniadau gofal plant, addysg plant ac anghenion domestig eraill. Bydd gweithio gyda’r hwyr neu ar y penwythnos yn ofynnol o bryd i’w gilydd.

Cyfweliadau:  27 Gorffennaf 2022

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais lawrlwythwch y dogfennau isod:

Ffurflen Gais

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd

Dyddiad cau:  10 Gorffennaf 2022

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd neu’r dogfennau Ffurflen Gais e-bostiwch jane@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00