Rheolwr Adnoddau Dynol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, rhagweithiol a hynod drefnus gyda phrofiad o gyflawni swyddogaeth adnoddau dynol ar lefel uwch.

Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gryfhau ein diwylliant drwy ddarparu cyngor proffesiynol, cywir i gydweithwyr a rheolwyr pobl, gan sicrhau’r profiad gorau i gyflogeion. Mae swydd AD hon yn rôl wirioneddol gyffredinol, gan sicrhau bod Cymru Gynnes yn gweithredu prosesau cyflogaeth effeithiol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth gyfredol.

Warm Wales
Dyddiad cau: February 15, 2024
Project Delivery Officer

Crynodeb:

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, rhagweithiol a hynod drefnus gyda phrofiad o gyflawni swyddogaeth adnoddau dynol ar lefel uwch.

Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gryfhau ein diwylliant drwy ddarparu cyngor proffesiynol, cywir i gydweithwyr a rheolwyr pobl, gan sicrhau’r profiad gorau i gyflogeion. Mae swydd AD hon yn rôl wirioneddol gyffredinol, gan sicrhau bod Cymru Gynnes yn gweithredu prosesau cyflogaeth effeithiol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth gyfredol.

Amdanom Ni:

Mae Warm Wales-Cymru Gynnes yn darparu ystod eang o dlodi tanwydd, cynlluniau ynni cynaliadwy ac adfywio. Sefydlwyd y cwmni gan y National Grid yn 2004 a daeth yn Gwmni Buddiannau Cymunedol, y cyntaf yng Nghymru, yn gynnar yn 2006. Cymru Gynnes yw CIC hynaf Cymru sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi tanwydd drwy gynnig cyngor a chymorth am ddim i sicrhau bod gan bobl ledled Cymru a De-orllewin Lloegr gartrefi cynnes a diogel.

Mae gennym dîm o swyddogion cyflenwi prosiectau hyfforddedig sy’n darparu cyngor, atgyfeiriadau a mynediad at grantiau i helpu pobl i fyw mewn cartrefi cynhesach, mwy diogel ac iachach. Y rôl hon yn y lle cyntaf fyddai goruchwylio’r gwaith o gyflawni Cynllun Rhyddhad Caledi CNPT a chyfrannu tuag at reoli’r prosiect Cartrefi Iach, Pobl Iach, gyda disgwyliad y byddai deiliad y swydd yn ymgymryd â phrosiectau newydd wrth iddynt godi.

Mae ein prosiectau’n defnyddio dull cyfannol sy’n cydnabod y cysylltiadau rhwng tlodi tanwydd, anghydraddoldebau iechyd a lles y gellir eu hosgoi, ac maent yn ymgysylltu’n uniongyrchol â thrigolion i ddarparu ystod o ymyriadau sy’n mynd i’r afael ag achosion tlodi tanwydd ac yn mynd i’r afael â materion iechyd a lles cysylltiedig.

Rôl y Swydd:

Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gryfhau ein diwylliant drwy ddarparu cyngor proffesiynol, cywir i gydweithwyr a rheolwyr pobl, gan sicrhau’r profiad gorau i gyflogeion. Mae swydd AD hon yn rôl wirioneddol gyffredinol, gan sicrhau bod Cymru Gynnes yn gweithredu prosesau cyflogaeth effeithiol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth gyfredol.
Bydd yn arwain ar bob agwedd ar Gysylltiadau Cyflogeion (ER), yn creu ac yn darparu atebion hyfforddi ar draws y sefydliad, ac yn gweithio gyda’r Prif Weithredwr a chydweithwyr yn yr Uwch-dîm Rheoli i ddatblygu a chyflwyno mentrau ymgysylltu i gefnogi’r gwaith o gadw cydweithwyr.
Darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth i fwrdd Cymru Gynnes sy’n cynnwys trefnu a gweinyddu cyfarfodydd bwrdd, cymryd cofnodion a llunio adroddiadau. Cynghori’r Prif Weithredwr ar faterion llywodraethu yn ymwneud â’r busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Rôl hybrid yw hon, sy’n cynnig hyblygrwydd i weithio gartref ac wedi’i leoli yn ein Prif swyddfa ym Mhort Talbot, gydag ymweliadau achlysurol â’n tîm yng ngogledd Cymru

Cyflog: £41,500pa 4 diwrnod yr wythnos pro rata (28 awr)

Yn atebol i: Prif Swyddog Gweithredol

Dyddiad cau: 15 Chwefror 2024

Dyddiad cyfweliad: 26 Chwefror 2024

Gwneud cais: 

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod a chyflwynwch CV a llythyr eglurhaol yn egluro eich addasrwydd ar gyfer y rôl.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00