Summary:

Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at a gwaethygu’r anghydraddoldeb a wynebir gan gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME). Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgysylltiad BAME sy’n meddu ar brofiad mewn ymgysylltiad cymunedol

Amdanom Ni:

Interlink yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) ar gyfer Rhondda Cynon Taf, yn cefnogi unigolion, cymunedau a sefydliadau i weithio gyda’i gilydd i gael effaith gadarnhaol ar fywyd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf,.

 

Rydym yn gweithredu fel corff mantell neu ‘Hub’ i gefnogi dros 550 o aelodau drwy helpu i gynllunio a datblygu prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau yn ogystal â helpu aelodau yn cynllunio ac yn rheoli yr hyn y maent yn ei wneud.  Mae hyn yn ymwneud ddefnyddio’r holl sgiliau a gwybodaeth anhygoel o fewn cymunedau i droi syniadau yn gweithredu ac i wneud gwahaniaeth.  Mae ein haelodau yn dod i mewn bob lliw a llun, mae rhai yn grwpiau cymunedol bach ac eraill yn elusennau mwy, wrth ein bodd yn gweithio gyda nhw i gyd!

Rydym yn credu cymunedau cryfach yn deillio o adeiladu ar eu hasedau a’u cryfderau presennol, grymuso unigolion, cymunedau a sefydliadau i gael llais cyfartal ac i wneud gwahaniaeth drwy ddatblygu cymunedol.  Mae’r well yr ydym yn deall, parchu ac yn gwerthfawrogi ei gilydd, y mwyaf y byddwn yn gwrando y gorau y byddwn yn gallu gweithio gyda’i gilydd i wneud gwahaniaeth, mynd i’r afael â thlodi, gwella lles a lleihau anghydraddoldeb.

Cewch ragor o wybodaeth amdanom yn www.interlinkrct.org.uk

Rôl y Swydd:

A sgiliau mewn ymgysylltu ag ystod amrywiol o gymunedau BAME i weithio ar lefel gymunedol i roi cynllun cyfathrebu ar waith, a gynlluniwyd i gynyddu ymgysylltiad cymunedau BAME â’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Gwarchod a gwybodaeth am Covid-19.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gael i’w lawrlwytho yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Math o gytundeb: Dros-dro tan 3st Mawrth 22.

DYDDIADAU CYNNAL CYFWELIADAU:  23 Tachwedd 2021

Sut i Wneud Cais:

Mae Interlink wedi ymrwymo i greu amgylchedd amrywiol ac mae’n falch o fod yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal Bydd pob ymgeisydd cymwys yn derbyn ystyriaeth ar gyfer cael cyfweliad. Cyflwynwch eich cais gyda llythyr cyflwyno un dudalen o hyd sy’n dangos y rhesymau fydd yn eich barn chi yn ein helpu i’ch dewis chi i ddod i gael cyfweliad, ac anfonwch at: recruitment@interlinkrct.org.uk

Nod Interlink yw bod yn gyflogwr hyderus o ran anabledd. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch mewn fformat amgen neu os oes angen unrhyw wybodaeth bellach neu gymorth, cysylltwch os gwelwch yn dda â recruitment@interlinkrct.org.uk

DYDDIAD CAU:  Tachwedd 12, 2021, 5pm