Arweinydd Tîm Prosiect Boost

Ein gweledigaeth ddiwylliannol yw un sy’n datblygu ac yn gwneud y gorau o botensial ein pobl.
Bydd arweinydd tîm y prosiect Boost yn gyfrifol am redeg y prosiect o ddydd i ddydd ac am helpu cynghorwyr cymheiriaid a’u lleoliadau. Byddant hefyd yn sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd ei dargedau a’i ganlyniadau, a helpu cymheiriaid a sefydliadau partner sy’n gysylltiedig â’r prosiect fel y pwynt cyswllt cyntaf.

Cyfannol Womens Aid
Dyddiad cau: June 4, 2024
Service Manager

Crynodeb:

Ein gweledigaeth ddiwylliannol yw un sy’n datblygu ac yn gwneud y gorau o botensial ein pobl.

Bydd arweinydd tîm y prosiect Boost yn gyfrifol am redeg y prosiect o ddydd i ddydd ac am helpu cynghorwyr cymheiriaid a’u lleoliadau. Byddant hefyd yn sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd ei dargedau a’i ganlyniadau, a helpu cymheiriaid a sefydliadau partner sy’n gysylltiedig â’r prosiect fel y pwynt cyswllt cyntaf.

Amdanom Ni:

Vision​: 

Ein gweledigaeth yw bod “Pawb yn cael eu grymuso i ffynnu mewn bywyd sy’n rhydd o gam-drin domestig a thrais rhywiol.”   

Mission​: 

Cenhadaeth Cyfannol yw grymuso menywod a phlant i ffynnu mewn bywyd heb gam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau ledled Gwent sy’n cynnwys atal, codi ymwybyddiaeth, diogelwch, cymorth a chyfleoedd datblygiad personol i fenywod a’u plant sydd wedi profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a / neu drais rhywiol (VAWDASV).

Ynglŷn â’r rôl:

Ein gweledigaeth ddiwylliannol yw un sy’n datblygu ac yn gwneud y gorau o botensial ein pobl.

Bydd arweinydd tîm y prosiect Boost yn gyfrifol am redeg y prosiect o ddydd i ddydd ac am helpu cynghorwyr cymheiriaid a’u lleoliadau. Byddant hefyd yn sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd ei dargedau a’i ganlyniadau, a helpu cymheiriaid a sefydliadau partner sy’n gysylltiedig â’r prosiect fel y pwynt cyswllt cyntaf.

Amdanoch chi

Byddwch yn gydnerth a chryf gyda’r gallu i ennyn ymddiriedaeth a pherthnasoedd yn rhwydd â phobl agored i niwed. Bydd gennych bersonoliaeth sy’n dangos dealltwriaeth ac empathi, a fydd yn helpu eich ffordd o weithio wrth ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl drwy amrywiaeth o ddulliau. Byddwch yn mwynhau amrywiaeth a newid gyda’r gallu i weithio dan bwysau ac yn ôl eich crebwyll eich hun, er y byddwch yn cael cefnogaeth system ar-alw tair haen. Mi fyddwch yn feddwl agored, ni fyddwch yn feirniadol, byddwch yn mwynhau gweithio â phobl o gefndiroedd/diwylliannau gwahanol ac yn deall cymhlethdodau VAWDASV.

Bydd gennych ffordd o weithio sy’n annog grymuso a thwf personol. Byddwch yn deall beth yw heriau darparu gwasanaethau critigol i bobl agored i niwed, ac yn ddelfrydol mi fydd gennych brofiad o’r sector Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Yr hyn y byddwch yn ei gael yn gyfnewid

  • Buddsoddiad yn natblygiad parhaus eich gyrfa
  • Cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith gydag opsiynau i weithio’n hyblyg
  • Darpariaeth gwyliau blynyddol uwch o 33 diwrnod y flwyddyn (sy’n cynnwys gwyliau banc/pro rata yn achos cyflogeion rhan amser)
  • Cydnabyddiaeth am wasanaeth hir drwy gynnydd o 1 diwrnod y flwyddyn ar ôl 5 mlynedd hyd at 10 mlynedd o wasanaeth
  • Pen blwydd i ffwrdd
  • Noswyl Nadolig i ffwrdd
  • Rhaglen Cymorth i Gyflogeion
  • Tâl salwch sefydliadol
  • Cyfraddau tâl da am filltiroedd a deithir ar ran y busnes
  • Cymorth a goruchwyliaeth barhaus drwy gydol eich cyflogaeth

Additional information:

Contract: Cyfnod Penodol yn dod i ben Awst 2026

Lleoliad: Gwent

Cyflog: £25,000 yn codi i £25,500 ar ôl cwblhau 6 mis o wasanaeth

Oriau: 35

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio ambell fin nos a phenwythnos i gyd-fynd ag anghenion y gwasanaeth. Rhaid i’r holl staff weithio’n hyblyg ar adegau i ddiwallu anghenion menywod a phlant. Rhaid bod yn rhan o’r rota ar-alw y tu allan i oriau 3ydd Haen.

Dyddiad cau: 04/06/2024

Mae Cyfannol yn sefydliad lle mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Fodd bynnag, rydym yn rhoi croeso arbennig i geisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, yn ogystal ag unigolion ag anableddau sydd ar hyn o bryd wedi’u tangynrychioli yn ein gweithlu.

Oherwydd natur y rolau hyn, maent yn agored i ymgeiswyr benywaidd yn unig (Eithriedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1). Bydd datgeliad drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofynnol i bob swydd.

Ffurflen monitro Cyfle Cyfartal

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn gweithio i ddileu gwahaniaethu ac yn ymdrechu i hybu cyfle cyfartal a bydd casglu’r wybodaeth ganlynol yn ein helpu i gyflawni hyn. Rydym yn monitro ac yn dadansoddi gwybodaeth ar amrywiaeth i wneud yn siŵr bod ein prosesau’n deg, tryloyw ac yn hybu cyfle cyfartal i’r holl ddefnyddwyr gwasanaeth, staff ac ymgeiswyr am swyddi. Byddem felly’n gwerthfawrogi pe baech yn cwblhau’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal hon – https://www.surveymonkey.co.uk/r/7HBDL5S

Eich dewis gwirfoddol chi fydd llenwi’r ffurflen a bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw’n ddienw ac yn gyfrinachol. Bydd yr wybodaeth yn cael ei choladu o bryd i’w gilydd i ddibenion monitro ac ystadegol ac yn cael eu rhannu â sefydliadau sy’n ein hariannu, ac â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Bydd unrhyw wybodaeth a roddir yn y ffurflen yn cael ei thrin yn unol â’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Gwneud cais:

Cliciwch ar y botwm ymgeisio isod a llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00