• Arweinydd Cyflogadwyedd

  £27,000 - £28,000 y flwyddyn
  Caerdydd
  Dyddiad cau: 15 Mawrth 2024

  Prif rôl Arweinydd y Rhaglen Cyflogadwyedd yw hyfforddi yn ogystal â chydlynu'r rhaglen wrth gefnogi twf llwybr cyflogadwyedd arloesol, cefnogol a gofalgar i bobl oresgyn rhwystrau a symud yn agosach at y farchnad lafur. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gefnogi pobl i ddod o hyd i'w cam nesaf a dealltwriaeth o fanteision cymryd ymagwedd gyfannol.

 • Rheolwr Rhaglen Celfyddydau a’r Amgylchedd a Digwyddiadau Arbennig

  £30,030 y flwyddyn yn llawn amser
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Dyddiad cau: February 19, 2024

  Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen i ymuno â'n tîm yn Tanio. Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi'i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

 • Cynorthwy-ydd Swyddfa a Rhaglenni

  £13,104
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Dyddiad cau: February 19, 2024

  Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Swyddfa a Rhaglenni. Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi'i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

 • Swyddog Ymgysylltu – Gwasanaeth Teithio Ymlaen

  £23,500 – 25,800 FTE
  Hybrid Gweithio gyda theithio ar draws Cymru
  Dyddiad cau: March 4, 2024

  Mae'r prosiect Travelling Ahead yn darparu gwasanaeth eiriolaeth sy'n gweithio gyda chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru (plant, pobl ifanc ac oedolion) i gael mynediad at eu hawliau a'u hawliau, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a mynd i'r afael â gwahaniaethu.

 • Gwethiwr Ymgysylltiad Ieuenctid – Cymdeithas Pel-Droed Cymru

  £25,750 pro rata
  Gweithio gartref neu swyddfa Caerdydd/Casnewydd/Wrecsam
  Dyddiad cau: February 26, 2024

  Cefnogi a chynorthwyo gwaith y swyddog datblygu i gyflwyno ein prosiect cyffrous sydd newydd ei ariannu gan WCVA, mewn partneriaeth â Chymdeithas Pêl-droed Cymru (FAW).

 • Ymarferydd TAtT

  £21200 - £21650 (pro-rata)
  Anywhere
  Dyddiad cau: February 23, 2024

  Rydym yn chwilio am Weithiwr Ymgysylltu i ddarparu cefnogaeth cymheiriaid i bobl ifanc a chefnogi'r Tîm o Amgylch y Denantiaeth yn eu hymgysylltiad â phobl ifanc 16-25 oed.

 • Eiriolwr

  £23500 - £25800 (pro-rata)
  Gwaith cartref – North Wales
  Dyddiad cau: February 23, 2024

  Yr ydym yn chwilio am Eiriolwr i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol ac eiriolaeth i phobl ifanc sy’n gymwys i ddefnyddio’r gwasanaeth.

 • Cyfarfod Grŵp Teulu Dulliau Adferol (RAFGM) Cydlynydd

  £12.21 - £13.41 yr awr
  Gweithio gartref
  Dyddiad cau: February 23, 2024

  Rydym yn ceisio recriwtio Cydlynydd RAFGM a fydd yn darparu Dulliau Adferol / Cyfarfodydd Grwpiau Teuluol, Hyfforddiant neu Ymgynghoriaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGP Cymru gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chytundebol y sefydliad.

 • Rhiant Eiriolwr

  £23,500 – 25,800 FTE
  Cwm Taf Morgannwg
  Dyddiad cau: February 19, 2024

  Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.

 • Gweithiwr Achos (Ynni Cartref)

  Bydd y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i bobl hŷn neu anabl sydd am addasu, atgyweirio neu wella eu cartrefi, ac i bobl sy’n dioddef tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o ddioddef tlodi tanwydd neu bobl y mae angen iddynt wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi er mwyn eu gwneud yn llai oer.